Авторизация


Оставить заявку


НовостиАрхив новостей
   

Внимание, торги!

      Внимание, торги! Акционерное общество «Вагонсервис» (далее-Общество) сообщает о проведении аукциона по голландскому методу 

торгов по продаже следующих товарно-материальных ценностей Общества:

Аукцион состоится в 10:10 часов, 23 ноября 2017 года.

№ лота

Наименование

Характеристика

Место-

нахождение

Условия доставки

Гарантийный взнос, за каждый лот (тенге)

Кол-во

Начальная цена, тенге

1

Цистерна б/у

Модель 15-001-03 тип 25ЖЗТМ, б/у

ст. Кызылорда (Белкуль)

Самовывоз

218 000

2

2 180 000

 
Прием заявок производится по адресу: г. Астана, ул. Кунаева, 6, каб. 516, со дня публикации информационного сообщения и заканчивается

 в 10:00 часов 23 ноября 2017 года.

Порядок проведения и условия определения победителя аукциона по Голландскому методу:

Аукционист объявляет стартовую цену объекта реализаций и понижает её с заявленным шагом, объявляя новую цену. Аукционист называет 

номер Участника аукциона, который первым поднял аукционный номер при объявленной цене, и с ударом молотка объявляет его Победителем 

по данному Объекту реализации. Если при объявлении Аукционистом минимальной цены объекта продажи ни один из Участников аукциона 

не изъявил желания приобрести данный объект продажи, то этот Объект реализации снимается с аукциона.

В случае если в момент объявления цены одновременно поднимаются два и более номера, то Аукционист начинает повышать цену 

на величину фиксированного шага до момента определения Победителя. Объявленный шаг должен быть равен установленному 

шагу на аукционе по голландскому методу, но в сторону увеличения.

       Аукцион по Объекту реализации считается несостоявшимся в случае, если на момент его проведения остался только один зарегистрированный 

Участник аукциона, имеющий неиспользованный гарантийный взнос, за исключением третьего и последующих аукционов, на которых Объект 

реализации может быть продан единственному Участнику аукциона.

Гарантийный взнос вносится до 23 ноября 2017 года на расчетный счет Общества: IBAN KZ776010111000022423 АО «Народный Банк 

Казахстана» SWIFT HSBK KZ KX, Кбе 16 БИН 040 240 005 450, РНН 620 300 238 539 (в размер гарантийного взноса оплата банковских услуг не входит).

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8 (7172) 600474.

 

Назар аударыңыз, сауда-саттық! «Вагонсервис» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам) Қоғамның келесі тауарлық-материалдық 

құндылықтарын сату жөнінде голландиялық әдіс бойынша сауда-саттық аукционы өткізілетіндігі туралы хабарлайды:

№ п/п

Атаулар

Сипаттамасы

Орналасқан жері

Жеткізу шарттары

Кепілдік жарна, әр лотқа (теңге)

Саны

Бастапқы бағасы, теңге

1

Цистерна

Модель 15-001-03 тип 25ЖЗТМ,

ст. Кызылорда (Белкуль)

Өзі тасымалдау

218 000

2

2 180 000

Аукцион 2017 жылы қараша айының 23-де сағат 10:10-де өткізіледі.

 

 

Өтінім қабылдау Астана қаласы, Қонаев көшесі, 6, 516 бөлмесі мекен-жайы бойынша ақпараттық хабарлама жарияланған күннен бастап 

2017 жылы қараша айының 23-де сағат 10:00-да аяқталады.

 Галандиялық әдіс бойынша аукционды өткізу және жеңімпазды анықтау шартының тәртібі:

                    Аукционшы іске қосылған объектінің бастапқы бағасын жариялайды және оны жаңа бағаны жариялай отырып, жарияланған 
қадаммен төмендетеді. 
Аукционшы аукционға қатысушының нөмірін атайды, ол аукционның нөмірін жарияланған баға бойынша алдымен көтерді, ал балға соққымен
 оны іске асыру 
объектісінің жеңімпазы деп жариялады. Егер аукционшы сату объектісінің минималды бағасы туралы хабарлаған кезде аукционға 
қатысушылардың ешқайсысы осы 
сатылым объектісін сатып алуға ниет білдірмесе, онда осы сату нысаны аукционнан алынады.
               Сонымен қатар, екі немесе одан да көп бөлмелер баға өсу хабарландырудың уақытта болса, аукционшы жеңімпаз анықталады 
дейін бекітілген қадам мәніне 
бағасын көтеруге бастайды. Есеп-шот қадам Нидерланд әдісі аукционда қадамға тең, бірақ жоғары қарай болуы тиіс.
Кездесу кезінде пайдаланылмаған кепілдік жарнаны бар тек бір ғана тіркелген алушы объектіні іске асыру ғана қатысушыға сатылуы мүмкін, 
онда үшінші және одан 
кейінгі сауда-саттық, қоспағанда, болған жағдайда жобаны іске асыру бойынша аукцион жарамсыз болып саналады.

Кепілдік жарна 2017 жылы қараша айының 23-не дейін «Қазақстан Халық банкі» АҚ SWIFT HSBK KZ KX, Кбе 16 БИН 040 240 005 450, 

РНН 620 300 238 539 (кепілдік жарна мөлшеріне банк қызметінің төлемі енгізілмейді) есеп шотына енгізіледі.

Сауда-саттықтың өткізілуі туралы қосымша ақпаратты: 8 (7172) 600-474 телефондары арқылы алуға болады. 

 


Загружается, ждите...


© 2010 АО "Вагонсервис"
Адрес: Республика Казахстан, г. Астана
e-mail: info@vagonservis.kz
  Разработка сайта —
Компания Hoster.KZ